week1

Week1 26-30 ตุลาคม 58
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
- ใคร่ครวญความงอกงามของตนเองเห็นคุณค่าของตนเองและสรรพสิ่ง
- มีสมาธิในการรับฟัง
- การรวบรวมข้อมูล

เก็บเกี่ยว
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองประมาณ2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าประสบการณ์ความประทับใจในความงอกงามของตนเองช่วงปิดภาคเรียนให้นักเรียนฟัง
- นักเรียนแต่ละคนถ่ายทอดความงอกงามของตนเอง
- ครูแจกกระดาษ A4ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- นักเรียนรวบรวมข้อมูลจากการฟังความงอกงามของเพื่อนๆแต่ละคนลงในกระดาษผ่านภาพวาด
- นักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมพูดคุยถึงความหมายของภาพที่ตนเองวาด
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆแห่งประสบการณ์ความงอกงาม

- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- มีสติจดจ่อกับ
- ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
โยคะ
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนยืนล้อมวงกลมในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสมกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเตรียมนักเรียนด้วยการยืดหยุ่นร่างกาย
 หลังจากนั้นให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงร่างกายอย่างมีสติ
- ครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนทำโยคะท่าต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนนอนพักผ่อนร่างกายท่าศพอาสนะประมาน3นาที
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- มีสติรู้ตัวในการทำกิจกรรม
- เกิดทักษะการสื่อสาร
- เรียนรู้จักการเป็นผู้นำ ผู้ตาม

Hand Dancing
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองประมาณ 2นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูให้นักเรียนจับคู่ กำหนดให้ คนหนึ่งเป็น A คนหนึ่งเป็น B
- ครูให้นักเรียนทำตามครูในท่าทางต่างๆ
- รอบที่ 1: ให้ A กับ B เอามือมาใกล้กันแต่ไม่สัมผัสกัน ไม่ว่าผู้นำจะทำท่าทางใดผู้ตามจะต้องทำในท่าเดียวกัน * ระยะเวลาในการทำท่าทางต่างๆครูผู้ทำกิจกรรมดูตามความเหมาะสม
- ในรอบที่2สลับให้B เป็นผู้นำ และในนี้ ให้มือสัมผัสกัน

- รอบที่3 AและB จับมือกันเต้นรำตามจังหวะเพลงลีลาส
-นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลมกำกับสติด้วยการ กำหนดลมหายใจเข้าออก
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
-         นักเรียนรู้สึกอย่างไร ระหว่างทำกิจกรรม?
-         นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรม?
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ: ครู Empower ด้วยการชื่นชม,นักเรียนขอบคุณคู่ของตัวเอง และขอบคุณกันและกัน
- เพลงลีลาศ
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากวรรณกรรมที่สะท้อนเรื่องราวทางวัฒนธรรมของชาวอีสาน
- การคิดวิเคราะห์
- การรับฟังอย่างมีสติ
เรื่องเล่า ตำนานผาแดงนางไอ่
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง สำรวจร่างกายตั้งแต่หัวจรดท้าวอย่างมีสติประมาณ 2นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าตำนานผาแดงนางไอ่ให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- ตำนานผาแดงนางไอ่สะท้อนเรื่องราวทางวัฒนธรรมของชาวอีสานอย่างไร?
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด(ต่อ)
- ถ้านักเรียนเป็นนางไอ่/ผาแดง นักเรียนจะทำอย่างไร?
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- ครูแจกกระดาษ A4ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูEmpower ด้วยคำชื่นชมในการรับและส่งกระดาษให้กันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด(ต่อ)
- นักเรียนจะแต่งเรื่องใหม่ในมุมมองของตนเองจะเป็นอย่างไร
- นักเรียนเนื้อแต่งเรื่องใหม่ในมุมมองของตนเอง
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในเนื้อเรื่องที่ตนเองแต่งขึ้นใหม่
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ:ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆ
- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
- วรรณกรรมเรื่อง “ผาแดงนางไอ่”
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ  อุปกรณ์ต่างๆ
- มีสติจดจ่อเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งต่างๆรอบตัว
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการมองภาพและมีจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
เติมต่อกัน
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเองประมาณ2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกกระดาษที่มีรูปวาดของทรงเรขาคณิตให้นักเรียน
- ครูแจกกระดาษ A4ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม/ครูEmpower ด้วยคำชื่นชมในการรับและส่งกระดาษให้กันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนต่อเติมจากรูปทรงเดิมให้เป็นภาพที่มีความหมายต่อตนเอง
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันถึงความหมายของภาพนั้น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ:ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณความคิด ความรู้สึกของตนเองและทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
- กระดาษ          
- ปากกา


วันอังคาร
ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม 
ขั้นจบ

 
 

     หมาเหตุ: การทำกิจกรรมจิตศึกษาในวันนี้พี่ๆม.1 ม.2และม.3 ได้ทำร่วมกันทั้ง3ชั้นโดยมีครูป้อมเป็นผู้นำกิจจกรมม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น