week6

Week6 30-4 ธันวาคม 58
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
- ใคร่ครวญกับตนเองเห็นคุณค่าของตนเองและสรรพสิ่ง
มีสมาธิที่ยาวนานขึ้น

เราฝาก ถอนอะไรจากโรงเรียนไปบ้าง
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วนการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูพูดเปรียบเทียบถ้าโรงเรียนเหมือนธนาคารที่มีการฝาก-ถอนได้
- ครูแจกกระดาษขนาดครึ่ง A4 ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตัวนักเรียนเองได้ฝากอะไรไว้ให้กับโรงเรียน และถอนอะไรจากโรงเรียนไปบ้าง ตลอดเวลาที่เรียนอยู่?
- นักเรียนใคร่ครวญกับตัวเองและถ่ายทอดลงบนกระดาษ โดยแบ่งกระดาษเป็น 2 ส่วน คือ ฝากและถอน
- นักเรียนแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สำหรับเวลาที่เหลืออยู่ นักเรียนอยากอะไรไว้ให้กับโรงเรียนบ้าง?
- นักเรียนแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำสิ่งที่ถอนจากโรงเรียนไปใช้ทำอะไรเพื่อสร้างประโยชน์ให้งอมงามแก่ตนเองบ้าง?
- นักเรียนแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?”
- นักเรียนแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- มีสติจดจ่อกับ
- ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
โยคะ
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนยืนล้อมวงกลมในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสมกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเตรียมนักเรียนด้วยการยืดหยุ่นร่างกาย
 หลังจากนั้นให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงร่างกายอย่างมีสติ


- ครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนทำโยคะท่าต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนนอนพักผ่อนร่างกายท่าศพอาสนะประมาน 3 นาที
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- มีสมาธิจดจ่อกับงานที่ทำ
- การคิดสร้างสรรค์
ฝากรอยนิ้วเอาไว้
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วนการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น และสีน้ำ/โปสเตอร์ ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนสร้างชิ้นงานโดยใช้นิ้วมือแทนพู่กันระบายสี
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
- กระดาษ
- สีน้ำ/โปสเตอร์
พฤหัสบดี
วรรณกรรม นิทาน เรื่องเล่า ประสบการณ์

- มีสมาธิจดจ่อต่อเนื่องระหว่างทำกิจกรรม
- เกิดทักษะการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้

ปันกันอ่าน
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วนการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
 - ครูกระตุ้นให้นักเรียนเลือกหนังสือที่สนใจ
- ครูนำหนังสือมาให้นักเรียนเลือก คนละ 1 เล่ม
- ครูให้นักเรียนหามุมที่ชอบเพื่ออยู่กับตัวเองกับหนังสือ ประมาณ 15 นาที
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันจากวรรณกรรมที่ได้อ่าน
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- หนังสือ
- เพลงสปา
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- มีสติรู้ตัวในการทำกิจกรรม
- มีสมาธิจดจ่อต่อเนื่องระหว่างทำกิจกรรม
- การคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ระบายสีแผนที่
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วนการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูชวนนักเรียนคุยเรื่องแผนที่ต่างๆ ประโยชน์ของแผนที่
- ครูแจกกระดาษแผนที่เปล่าให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น และสีไม้ ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ถ้าจะระบายสีแผนที่สีขาวโดยใช้สีให้น้อยที่สุด จะต้องใช้กี่สี?”
- นักเรียนวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ ให้เวลาประมาณ 5-7 นาที
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนใช้สีทั้งหมดกี่สี และมีวิธีคิดอย่างไร?
- นักเรียนแลกเปลี่ยนพูดคุยกันถึงวิธีการคิดที่นำไปสู่การปฏิบัติ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- แผนที่
- สีไม้
- เพลงสปา

ชื่อกิจกรรมนิยามฝัน
เป้าหมายให้นักเรียนกลับมาใคร่ครวญกับตัวเอง
-          ครูชวนพี่ๆ ม.3 คุยเรื่องความฝัน ครูเล่านิยามความฝันในความคิดของครูให้พี่ๆ ฟัง เห็นหลายคนพยายามคิดตาม
-          ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้พี่ๆ คนละ 1 แผ่น ตั้งคำถามกระตุ้นความคิดว่า “พี่ๆ จะนิยามหรือเปรียบเทียบความฝันกับอะไร และตอนนี้ ความฝันของพี่ๆ คืออะไร?
-          เมื่อเสร็จ ทุกคนก็นำสิ่งที่ได้คิด ได้เขียนมาแลกเปลี่ยนกัน ครูสร้างความประหลาดใจให้พี่ๆ โดยการบอกว่า กิจกรรมนี้ ครูเคยพาพี่ๆ ทำเมื่อปีที่แล้ว และครูนำบันทึกมาด้วย ใครอยากจะรู้ว่า ความฝันที่เขียนไว้เมื่อปีที่แล้วคืออะไร ลองหาเวลาไปอ่าน
สิ่งที่พี่ๆ เขียนเกี่ยวกับนิยามฝัน และความฝันของตัวเอง
พี่ฟ้ารุ่ง เปรียบความฝันเหมือนสิ่งของหรือทุกสิ่งที่ถ้าเราหยุดที่จะไม่ทำอะไรกับมัน มันก็อยู่อย่างนั้น แต่เมื่อเราได้สนใจมัน ได้ลองทำมัน มันก็จะเป็นประโยชน์กับเรา ตอนนี้ ฝันอยากเรียน ม.4 เร็วๆ อยากรู้อยากลองทำทุกอย่างที่ดีและไม่ดี
พี่ฟิล์ม เปรียบความฝันเหมือนความคิด เพราะรู้สึกว่าความฝันของตัวเองไม่แน่นอน ยังล่องลอยไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด ตอนนี้ ฝันขอแค่เรียนให้จบแล้วมีงานทำ
พี่ทิพย์ เปรียบความฝันเหมือนก้อนเมฆ มันผ่านมาอยู่กับเราไม่นาน มันก็พัดผ่านไป ตอนนี้ฝันอยากเป็นพยาบาล นักว่ายน้ำ แอร์โฮสเตส หมอ นางแบบ
พี่ฟลุ๊ค เปรียบความฝันเหมือนดาว ถึงแม้เราจะไม่เห็นมันตลอดเวลา แต่เราก็รู้ว่ามันไม่หายไปไหนเช่นกัน ตอนนี้ฝันอยากเป็นนักแข่งรถ
พี่กีต้าร์ เปรียบความฝันเหมือนต้นไม้ ถ้าเราดูแลและใส่ใจมัน มันก็จะเติบโตได้ดี แต่ถ้าเราหมดหวังและทิ้งมันไว้ตรงนั้น ต้นไม้แห่งความฝันก็จะเฉาตาย เมื่อไหร่ที่เราประสบความสำเร็จ ต้นไม้แห่งความฝันที่เราดูแลมันก็จะสวยงามตามที่หวังไว้ ตอนนี้ฝันอยากเป็นศิลปิน (นักเต้น) ชอบเต้นและมีไอดอลคนไทยที่เป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้เราพยายาม และมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเอง
พี่ฝน เปรียบความฝันเหมือนการเจริญเติบโต เหมือนต้นไม้ ตอนนี้ฝันอยากเป็นหมอ อยากรักษาตัวเอง ครอบครัว และทุกๆ คนที่ไม่สบาย
พี่มายด์ เปรียบความฝันเหมือนโอกาสที่เราสามารถหยิบจับให้สำเร็จได้ตลอดเวลา หรือจะไม่หยิบจับและไปไม่ถึง ความฝันที่จำได้ ตอนประถมอยากเป็นหมอจนถึงป.6 แต่พอโตขึ้นมา ทำให้ชอบร้องเพลง รู้สึกว่ามันใช่ ความฝันอยากเป็นนักร้อง เป็นวง แต่ไม่ชอบที่จะคิดเป็นนักร้องอาชีพ แค่ขอความฝันที่ได้ร้องเพลงโชว์ผู้คนเยอะๆ และมีวงแค่นั้น
พี่หญิง เปรียบความฝันเหมือนเมล็ดพืช มีการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆ พอสุดท้ายพริดอกออกผล ประสบความสำเร็จ ตอนนี้ความฝันอยากมีไร่ อยากเป็นครู
พี่ฟ้าชุ เปรียบความฝันเหมือนต้นกล้าต้นหนึ่งที่กำลังจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ จนในที่สุด ต้นกล้านั้นก็เติบโตสมบูรณ์มีดอกมีผล ตอนนี้ฝันอยากมีร้าน อยากเป็นครู
พี่ปาล์ม เปรียบความฝันเหมือนลม ยังไม่สามารถจับได้ มาและผ่านไปล่องลอย ตอนนี้อยากมีอนาคตที่แน่นอน เป็นเจ้าของกิจการ เป็นไกด์เหมือนแม่ อยากเที่ยวรอบโลก
พี่นัป เปรียบความฝันเหมือนลม มองไม่เห็น จับไม่ได้ แต่รู้สึกได้ เดี๋ยวก็ลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไป ตอนนี้ฝันอยากทำงานเกี่ยวกับ Graphic Design วาดการ์ตูน และเป็นนายตัวเอง
พี่กระถิน เปรียบความฝันเหมือนการเรียนรู้ ค่อยๆ ศึกษาไปเดี๋ยวก็ถึง ตอนนี้ฝันอยากเป็นทหารอากาศ หรือไม่ก็นักเดินเรือพาณิชย์นาวี
พี่ฟิวส์ เปรียบความฝันเหมือนเนินดินเล็กๆ ไม่ต้องการสูง ขอแค่มีงานทำ ชอบในสิ่งที่ทำและรักมัน ตอนนี้ฝันอยากเป็นช่างยนต์ เปิดอู่ ซ่อมและแต่งรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น