week9

Week9 21-25 ธันวาคม 58
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
- มีสติรู้ตัวในการทำกิจกรรม
- ใคร่ครวญถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา
- เกิดความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนต่อทุกสรรพสิ่ง
มอบคำขอบคุณ
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าสิ่งที่ครูรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งต่างๆ ตลอดเวลาที่ผ่านมา
- ครูแจกกระดาษขนาดครึ่งA4 ให้นักเรียนลองใคร่ครวญหาสิ่งที่นักเรียนรู้สึกอยากจะขอบคุณ วันละ5 อย่าง ตลอดเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันถึงสิ่งที่อยากจะขอบคุณ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณสิ่งที่ได้เรียนรู้ขอบคุณทุกเรื่องราวดีๆที่ส่งมอบให้กัน
- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- มีสติจดจ่อกับฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
โยคะ
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนยืนล้อมวงกลมในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสมกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเตรียมนักเรียนด้วยการยืดหยุ่นร่างกาย
 หลังจากนั้นให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงร่างกายอย่างมีสติ


- ครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนทำโยคะท่าต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนนอนพักผ่อนร่างกายท่าศพอาสนะประมาน 3 นาที
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- เกิดทักษะการสังเกต เชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัว
- เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงาน
- การมีสุนทรียภาพด้านดนตรี
สร้างดนตรีจากสัตว์
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเองประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:

- ครูเปิดเพลง Flight Of The Bumblebee - Rimsky-Korsakov 

- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนฟังแล้วนึกถึงสัตว์ชนิดใด เพราะอะไร?
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันถึงสัตว์ต่างๆ ที่นึกถึง
- ครูให้โจทย์ไปนักเรียนออกแบบทำดนตรีเลียนเสียงสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น หมู แมว สุนัข ยีราฟ ให้เวลาคนละ 5 นาที
- นักเรียนแลกเปลี่ยนดนตรีเลียนเสียงสัตว์ร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ขั้นจบ:ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณความคิด ความรู้สึกของตนเองและทุกสรรพสิ่ง
- เพลง
- กีตาร์ หรือเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ
พฤหัสบดี
วรรณกรรม นิทาน เรื่องเล่า ประสบการณ์

- มีสมาธิจดจ่อต่อเนื่องระหว่างทำกิจกรรม
- เกิดการคิดสร้างสรรค์
- การมีสุนทรียภาพด้านภาษา
กลอนไฮกุ
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเองประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูพูดถึงกลอนไฮกุ และอ่านบทความให้นักเรียนฟัง
- ครูแจกกระดาษขนาดครึ่งA4 ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้ฟังมาเป็นภาพวาด พร้อมแต่งกลอนไฮกุ
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันถึงความรู้สึกหลังจากฟังบทความ ที่นำไปสูภาพวาด และกลอนไฮกุ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ:ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณความคิด ความรู้สึกของตนเองและทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
- บทความ
- กระดาษ/ปากกา
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- มีสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- ใคร่ครวญกับตนเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา
- การรับฟังอย่างมีสติ
ความหมายของตัวเลข
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเองประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ครูประทับใจ
- ครูแจกกระดาษขนาดครึ่งA4 ให้นักเรียนเลือกตัวเลขที่นักเรียนชอบมากที่สุดสองตัวเลข ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนให้ความหมายของตัวเลขที่ตนเองเลือกมาพร้อมยกตัวอย่างเชื่อมโยงเรื่องราวประกอบ
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันถึงเหตุการณ์ของตนเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณสิ่งที่ได้เรียนรู้ขอบคุณทุกเรื่องราวดีๆที่ส่งมอบให้กัน
- เพลงสปา
- กระดาษปากกา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น