week8

Week8 14-18 ธันวาคม 58
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ

เรื่องเล่าจากอักษร

อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- มีสติจดจ่อกับฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
โยคะ
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนยืนล้อมวงกลมในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสมกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเตรียมนักเรียนด้วยการยืดหยุ่นร่างกาย
 หลังจากนั้นให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงร่างกายอย่างมีสติ


- ครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนทำโยคะท่าต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนนอนพักผ่อนร่างกายท่าศพอาสนะประมาน 3 นาที
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- มีสมาธิจดจ่อต่อเนื่องระหว่างทำกิจกรรม
- เกิดความคิดเชื่อมโยงกับทุกสิ่ง

พับกระดาษ
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนยืนล้อมวงกลมในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสมกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องประวัติของการพับกระดาษ Origami
- ครูแจกกระดาษA4 ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม ให้นักเรียนพับกระดาษ Origami ตามครู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สิ่งที่เราพับนี้ มีความเชื่อมโยง เกี่ยวข้องอย่างไรกับตัวเราบ้าง?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณสิ่งที่ได้เรียนรู้ขอบคุณทุกเรื่องราวดีๆที่ส่งมอบให้กัน
- กระดาษสี
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
วรรณกรรม นิทาน เรื่องเล่า ประสบการณ์

- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากวรรณกรรมที่สะท้อนเรื่องราวทางวัฒนธรรมของชาวอีสาน
- การคิดวิเคราะห์
- การรับฟังอย่างมีสติ
ตัวเอกในละคร
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วนการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูอ่านบทความให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ถ้านักเรียนเป็นตัวละครในบทความ นักเรียนจะตัดสินใจทำอย่างไร เพราะอะไร?”
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ขั้นจบ:
- ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณสิ่งที่ได้เรียนรู้ขอบคุณทุกเรื่องราวดีๆที่ส่งมอบให้กัน
- บทความ
- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- มีสติรู้ตัวในการทำกิจกรรม
- มีสมาธิจดจ่อต่อเนื่องระหว่างทำกิจกรรม
- เกิดทักษะการสื่อสาร เป็นผู้ฟัง-ผู้พูดที่ดี
บอก (ตัว) ต่อ
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วนการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าประวัติความเป็นมาของชุดต่อ LEGO
- ครูให้นักเรียนจับคู่ หันหลังเข้าหากัน
- ครูแจกชุดต่อLEGO คู่ละ 1 ชุด ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม แต่ละคู่ ครูให้นักเรียนกำหนดเอง ให้คนหนึ่งเป็นอีกคนเป็นB
ครูให้เวลา 5-7 นาที กำหนดให้เป็นต่อชิ้นส่วนLEGO ตามใจชอบ (B จะไม่เห็น) เมื่อเสร็จ ให้เป็นคนต่อตามแบบที่A ต่อไว้ โดยทำได้เพียงสื่อสารบอกB (แต่ห้ามให้เห็น)
- เมื่อหมดเวลา ให้ทุกคู่หันหากลับเข้าวงกลม และเปรียบเทียบสิ่งที่แต่ละคู่ต่อ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างระหว่างทำกิจกรรม?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณสิ่งที่ได้เรียนรู้ขอบคุณทุกเรื่องราวดีๆที่ส่งมอบให้กัน
- เพลงสปา
- ชุดต่อLEGO เป็นชุดแบบเดียวกัน

           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น