week5

Week5 23-27 พฤศจิกายน 58
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
- ใคร่ครวญความงอกงามของตนเองเห็นคุณค่าของตนเองและสรรพสิ่ง
มีสมาธิที่ยาวนานขึ้น

เติบโตงดงาม
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วนการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูและนักเรียนพูดคุยถึงปัจจัยที่จะทำให้ต้นไม้หนึ่งต้นเติบโตงอกงาม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้คนคนหนึ่ง (รวมถึงนักเรียน) เติบโตงอกงาม
- ครูแจกกระดาษA4 ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น ให้นักเรียนใคร่ครวญกับตัวเองและเขียนปัจจัยที่จะทำให้ตนเองเติบโตงอกงามสมบูรณ์ ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงปัจจัยของแต่ละคน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?”
- นักเรียนแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- มีสติจดจ่อกับ
- ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
โยคะ
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนยืนล้อมวงกลมในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสมกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเตรียมนักเรียนด้วยการยืดหยุ่นร่างกาย
 หลังจากนั้นให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงร่างกายอย่างมีสติ

- ครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนทำโยคะท่าต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนนอนพักผ่อนร่างกายท่าศพอาสนะประมาน 3 นาที
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- มีสติจดจ่อกับงานที่ทำ
- นำความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ ออกมาเป็นชิ้นงาน
ตุ๊กตาสัตว์รักษ์โลก
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วนการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำเสนอวัสดุธรรมชาติที่เตรียมมา ใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สิ่งนี้คล้ายอะไรบ้างที่นักเรียนเคยเจอ/ สิ่งนี้นำมาทำอะไรได้บ้าง ไม่ได้บ้าง?
- ครูแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ให้โจทย์นักเรียนนำวัสดุธรรมชาติมาสร้างสร้างสรรค์ตุ๊กตาตามจินตนาการของแต่ละคน พร้อมตั้งชื่อ
- ครูแจกวัสดุธรรมชาติและอุปกรณ์ให้นักเรียนทุกกลุ่ม ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันถึงความคิดหรือแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์ และความหมายของตุ๊กตานั้นๆ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?”
- นักเรียนแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- เพลงสปา
- อุปกรณ์ในการประดิษฐ์
พฤหัสบดี
วรรณกรรม นิทาน เรื่องเล่า ประสบการณ์

- มีสติจดจ่อ
- มีจิตบวกเห็นความสัมพันธ์ของทุกสรรพสิ่ง
- มีสมาธิในการรับฟัง

วรรณกรรมดีจึงแบ่งปัน
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วนการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูและนักเรียนเลือกวรรณกรรมคนละหนึ่งเล่มจากห้องสมุด
- ครูให้นักเรียนหามุมที่ชอบเพื่ออยู่กับตัวเองกับหนังสือ ประมาณ 15 นาที
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันจากวรรณกรรมที่ได้อ่าน
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- หนังสือ
- ห้องสมุด
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- มีจิตบวก เห็นความสัมพันธ์ของทุกสรรพสิ่ง
- เกิดสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด
ต้นกล้าคืนถิ่น
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วนการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- นักเรียนวิเคราะห์จากคลิปที่ได้ดู
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นกิจกรรม:
- ครูชวนนักเรียนคุยถึงคนที่ไปเรียนหรือทำงานที่อื่น แล้วกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง
- ครูให้นักเรียนดูคลิปต้นกล้าคืนถิ่น

- ครูแจกกระดาษขนาดครึ่ง A4 ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไรหลังจากดูคลิปจบ?
- ครูให้นักเรียนวิเคราะห์สิ่งที่ได้ดู นำใคร่ครวญกับตัวเอง และเขียนถ่ายทอดลงบนกระดาษ
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้สึก
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ขั้นจบ:
- นักเรียนนั่งจับมืออธิษฐาน ส่งกำลังใจให้ต้นกล้าคืนถิ่นทุกคน
- ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
- คลิป ต้นกล้าคืนถิ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น