Week2

Week2 2-6 พฤศจิกายน 58
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
- มีสมาธิทบทวนใคร่ครวญ
- มีทักษะการสื่อสารผ่านงานเขียนและภาพวาด
- ตีความหมายของคำ

คีตกาล
ขั้นเตรียม: 
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง สำรวจร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าอย่างมีสติประมาณ2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกกระดาษขนาดครึ่ง A4ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นด้วยคำตาม คำว่า คีตกาลในความหมายตัวเองหมายถึงอะไร?
-นักเรียนใช้สติใคร่ครวญถ่ายทอดความหมายของคำว่า คีตกาล ในมุมมองของตนเองลงในกระดาษจะเป็นภาพวาดหรือข้อความก็ได้
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?”
- นักเรียนแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณความเป็นคีตกาล
- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- มีสติจดจ่อกับ
- ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
โยคะ
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนยืนล้อมวงกลมในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสมกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเตรียมนักเรียนด้วยการยืดหยุ่นร่างกาย
 หลังจากนั้นให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงร่างกายอย่างมีสติ

- ครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนทำโยคะท่าต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนนอนพักผ่อนร่างกายท่าศพอาสนะประมาน3นาที
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
เพลงสปา
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- การรับฟังอย่างมีสติ
- มีสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- ฝึกจินตนาการและคิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- การมองภาพ ตีความหมายจากสิ่งที่เห็นเชื่อมโยงเข้าสู่ตนเองได้
คลิป
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าประมาณ  2นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกกระดาษและคลิปหนีบให้นักเรียน ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- นักเรียนวางคลิปหนีบลงบนกระดาษในตำแหน่งที่ต้องการแล้วจึงต่อเติมรูปภาพจากคลิปให้เป็นรูปที่มีความหมาย
- ครูEmpower ด้วยคำชื่นชมในความตั้งใจ
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันถึงความหมายของภาพนั้นๆ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?”
- นักเรียนแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครูEmpower ด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณเรื่องราวดีๆขอบคุณรูปภาพสวยๆและความตั้งใจของทุกๆคน
- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
- คลิปหนีบกระดาษ
พฤหัสบดี
วรรณกรรม นิทาน เรื่องเล่า ประสบการณ์

- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากวรรณกรรมที่สะท้อนเรื่องราวทางวัฒนธรรมของชาวเหนือ
- การคิดวิเคราะห์
- การรับฟังอย่างมีสติ
เรื่องเล่าเมืองลับแล
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วนการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  2นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องตำนานเมืองลับแลให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- ตำนานเมืองลับแลสะท้อนเรื่องราวทางวัฒนธรรมของชาวเหนืออย่างไร?
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด(ต่อ)
- ถ้านักเรียนเป็นคนที่อยู่ในเมืองลับแล นักเรียนจะทำอย่างไร?
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม(ต่อ)
- เรื่องเล่าตำนานเมืองลับแลแตกต่างจากตำนาผาแดงนางไอ่อย่างไร?
- นักเรียนแลกเปลี่ยนกันและกัน ครูEmpower ชื่นชมคนที่ยกมือก่อนที่จะแลกเปลี่ยน ชื่นชมเพื่อนที่รับฟังอย่างตั้งใจ
- ครูแจกกระดาษขนาดครึ่งA4เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์สิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากเรื่องเล่าขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากเรื่องเล่า
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ:
- นักเรียนนั่งจับมือมอบความปรารถนาดีให้กันและกัน
- ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณสิ่งที่ได้เรียนรู้ขอบคุณทุกเรื่องราวดีๆที่ส่งมอบให้กัน
- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
- วรรณกรรมเรื่อง “เมืองลับแล”
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- มีสติจดจ่อ
- คิดวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน
มีสมาธิที่ยาวนานขึ้น

สะดึงตรึงใจ
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเองประมาณนาที
ขั้นกิจกรรม:
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะออกแบบภาพวาดอย่างไรที่สื่อถึงความเป็นตัวเรา?”
- ครูแจกกระดาษA4ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นเพื่อให้ออกแบบภาพที่ต้องการปักลงบนผืนผ้า(วาดรูปและลงสี)ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครูEmpower ด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณเรื่องราวดีๆขอบคุณรูปภาพสวยๆและความตั้งใจของทุกๆคน
*ครูต้องนัดหมายให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการปักผ้าสำหรับสัปดาห์ถัดไปด้วย
- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา/สี


ขั้นเตรียม:


ขั้นกิจกรรม:ขั้นเตรียม:
 ขั้นกิจกรรม:
 

 
 


####### 

 

 

ขั้นจบ:
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น