Week3

Week3 9-13 พฤศจิกายน 58
            

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
- ใคร่ครวญถึง
อัตลักษณ์ของตนเองตัวเอง
- เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น
- มีสมาธิจดจ่อต่อเนื่องระหว่างทำกิจกรรม

Who are you?
ขั้นเตรียม: 
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองประมาณนาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูติดเทปกาวยาวแบ่งห้องเป็น 2 ส่วน ไว้กลางห้อง


- ครูแจกกระดาษขนาดครึ่ง A4 ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูบอกให้นักเรียนวาดรูปดอกไม้ (มีจุดวงกลมใหญ่ตรงกลาง และมีกลีบดอกไม้ 8-10 กลีบ)
- ตรงกลางดอกไม้ให้นักเรียนเขียนชื่อตัวเอง กลีบดอกไม้รอบๆ ให้นักเรียนเขียนตอบคำถามอธิบาย เราเป็นใคร เช่น เป็นผู้ชาย เป็นลูกชายคนโต มีเชื้อสายจีน ชอบอ่านหนังสือ ไม่ชอบทำงานบ้าน
- ครูรวมกระดาษจากนักเรียนทุกคน และสุ่มอ่านสิ่งที่นักเรียนเขียนทีละข้อ นักเรียนคนใดได้ยินสิ่งที่เป็นตัวเอง (จะทั้งเขียนเองและเพื่อนเขียน แต่เป็นตัวเอง) ให้ขยับเข้าใกล้เส้นเทปกาว
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน เคารพและยอมรับความเหมือน-ความต่างของกันและกัน
- เทปกาว
- กระดาษ
- ปากกา
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- มีสติจดจ่อกับฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
โยคะ
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนยืนล้อมวงกลมในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสมกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเตรียมนักเรียนด้วยการยืดหยุ่นร่างกาย
 หลังจากนั้นให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงร่างกายอย่างมีสติ


- ครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนทำโยคะท่าต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนนอนพักผ่อนร่างกายท่าศพอาสนะประมาน 3 นาที
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
มีสมาธิในการรับฟัง
- ฝึกจินตนาการและคิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
การมีสุนทรียภาพด้านดนตรี
นิทานหิ่งห้อย
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองประมาณ นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูชวนนักเรียนคุยเรื่องนิทานในวัยเด็กที่ผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟัง
- ครูเปิดคลิปเพลง “นิทานหิ่งห้อย” ระหว่างฟังให้นักเรียนคิดจินตนาการภาพตามเรื่องราวในเพลง
- ครูแจกกระดาษขนาดครึ่ง A4 ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนใคร่ครวญบทเพลงและถ่ายทอดลงบนกระดาษเป็นภาพ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไร ระหว่างฟังเพลง?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้สึก
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- กระดาษ
- ปากกา
- คลิปเพลง “นิทานหิ่งห้อย” จากคอนเสิร์ตเพลงแบบประภาส
พฤหัสบดี
วรรณกรรม นิทาน เรื่องเล่า ประสบการณ์

- มิจิตบวก เห็นความสัมพันธ์ของทุกสรรพสิ่ง
- มีสมาธิในการรับฟัง


เรื่องราวของสืบ
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองประมาณ นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าประวัติของสืบ นาคเสถียรให้นักเรียนฟัง
- ครูแจกกระดาษขนาดครึ่ง A4 ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ระลึกถึงด้วยความรู้สึกขอบคุณความดีของสืบ นาคะเสถียร
- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
- ประวัติของสืบ นาคะเสถียร
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- มีสติจดจ่อกับงานที่ทำ รับรู้อารมณ์ ความคิด ความรู้สึกที่เกิดขึ้น

มีสมาธิที่ยาวนานขึ้น
สะดึงตรึงใจ (ต่อ)
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองประมาณ นาที
ขั้นกิจกรรม: 
ครูแจกแบบที่นักเรียนแต่ละคนได้ออกแบบไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
นักเรียนปักสะดึงตามที่ออกแบบไว้
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
- สะดึง
- ผ้า
-เข็ม
- ด้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น